การขึ้นทะเบียนนายจ้าง

การขึ้นทะเบียนนายจ้าง
01/02/2019 admin
In News

นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป มีหน้าที่ขึ้นทะเบียนนายจ้างและขึ้นทะเบียนลูกจ้างภายใน 30 วัน นับตั้งแต่มีการจ้างงาน
กรณีไม่ขึ้นทะเบียนนายจ้างในเวลาและเงื่อนไข ที่กฏหมายกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับเป็นเงินไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
เป็นหน้าที่ของนายจ้างที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม

การขึ้นทะเบียนนายจ้าง(ให้ไปติดต่อประกันสังคมในเขตพื้นที่) เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้
1.แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง (สปส.1-01)
2.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์ (ไม่เกิน6เดือน)
3.สำเนารับรองใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) หรือ (ภ.พ.09)
4.แผนที่ตั้งของสถานประกอบการ
5.สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน(นายจ้าง)
6.รูปถ่ายที่เห็นป้ายชื่อกิจการ
7.หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่า
8.หนังสือมอบอำนาจ,สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้รับมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ)

Comments (0)

Leave a reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*